2020. május 29., Péntek

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA


A Szent György Napi vásár (május 1 - 4) árusítóhelyeire VERSENYTÁRGYALÁST SZERVEZ:

a) közélelmezési egységek (lacikonyhák) bérbeadása:

  • nyílt kikiáltásos versenytárgyalás 2008. április 11-én 10 órától a városháza gyűléstermében

b) a nem közélelmezési egységek árusítóhelyeire zárt borítékos versenytárgyalás:

  • ajánlatokat 2008. április 14-én 10 óráig lehet letenni a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadó irodájába

 

Bővebb felvilágosítás a 0267-316365 vagy 0367-401911–es telefonszámokon. A versenytárgyalás szabályzata, űrlapok, vásártérkép a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában,  a Tega R.T. székhelyén (Ág utca 1 szám) valamint a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro, www.sfantugheorgheinfo.ro weboldalakon találhatók.

 

 MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe tel: 0267-311726
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 fax: 0267-351781


HOTÃRÂREA NR. 53/2008
cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia
organizãrii târgului în perioada "Zilelor Sfântu Gheorghe 2008".

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinta ordinara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9868/2008 al Directiei Finante Publice Municipale din cadrul Primãriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public si privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agriculturã si dezvoltare regionalã si al Comisiei pentru administratie localã, juridicã, ordine publicã, drepturile omului, legislatia muncii si disciplinã a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b si alin. (4) lit c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c si art 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

ART. 1. - Se stabilesc taxele speciale, pentru ocuparea temporarã a domeniului public din centrul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia târgului din cadrul sãrbãtorilor "Zilelor Sfântu Gheorghe 2008" (1 - 4 mai 2008), conform anexei nr. 1. la prezenta hotãrâre din care face parte integrantã.
ART. 2. - Târgul "Zilelor Sfântu Gheorghe 2008" va fi coordonat de functionarul împuternicit prin dispozitie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pietelor.
ART. 3. - Dreptul de ocupare a domeniului public se dobândeste în baza licitatiei organizate în conditiile legii, conform regulamentelor de licitatie, anexele nr. 3 A, 3 B si nr. 4 AC la prezenta hotãrâre din care fac parte integrantã.
ART. 4.- Veniturile realizate din aplicarea taxei speciale stabilitã la art. 1 se vor utiliza exclusiv prin Casa de Culturã a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru suportarea cheltuielilor prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre din care face parte integrantã.
ART. 5.- Cu asigurarea executãrii prezentei hotãrâri, se încredinteazã Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008

PRESEDINTE DE SEDINTÃ
Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
Klucsár Tünde
Vásártérkép


Közélelmezési egységek (Lacikonyhák):Nem közélelmezési egységek:
<< vissza


Oldal megjelenítése: 11665    


Utolsó módosítás: 2009-03-18    


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2020 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem